Področje:Šport

Krajevna / vaška skupnost:Krajevna skupnost Stranice

Znesek, višina sredstev: 71.246,61 €

Viri sofinanciranja:Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Znesek, višina sofinanciranja: 49.998,84 €

Status – faza: V teku

Operacija predvideva širok nabor aktivnosti s ciljem prepoznanim ranljivim skupinam omogočiti razvoj in izvedbo prostočasnih aktivnosti, jih spodbuditi k aktivnejšemu sodelovanju ter večji socialni aktivaciji.

Z vzpostavljeno ustrezno športno infrastrukturo bomo spodbudili otroke in starejše, nenazadnje tudi mladostnike in druge ranljive skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa, k medgeneracijskemu povezovanju, kar bo pozitivno vplivalo tudi na kvaliteto bivanja na območju in večjo privlačnost le-tega. Aktivnosti, ki jih bomo vzporedno razvijali bodo usmerjene k spodbujanju rekreiranja, ustvarjalni aktivnosti in ostale prostočasne storitve. Z operacijo bodo daljnoročno vzpostavljeni pogoji za novo delovno mesto.

OBDOBJE IZVAJANJA AKTIVNOSTI:

Predvidena začetek operacije: 1.1.2021

Predviden zaključek operacije: 30.9.2021

 

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Aktivnost 1:

Naziv aktivnosti: ureditev športno-rekreativnega igrišča (nogometno igrišče) ter sprehajalne poti na Stranicah, kot delna vzpostavitev športnega parka

Nosilec aktivnosti: Športno društvo Stranice

– vzpostavitev projektnega partnerstva in vodenje ter izvajanje projekta,

– vključevanje vseh projektnih partnerjev/deležnikov občine Zreče v ureditev rekreativne in športne infrastrukture ter skupnih prostorov za oživljanje območja,

– vodenje in izvedba operacije,

– ureditev parcele/območja,

– vzpostavitev malo nogometnega igrišča,

– ureditev sprehajalne poti s klopmi ob igriščih (povezava obeh igrišč),

– ureditev območja s travo in zasaditev dreves.

Aktivnost 2:

Naziv aktivnosti: Ureditev in vzpostavitev naravnega igrišča z igrali

Nosilec aktivnosti: Občina Zreče

– predhodna ureditev podlage za ustrezno postavitev igral,

– ureditev in vzpostavitev ograjenega otroškega igrišča z igrali.

Aktivnost 3:

Naziv aktivnosti: Otvoritvena prireditev, promocijske aktivnosti ter informiranje

Nosilec aktivnosti: Občina Zreče

– organizacija in izvedba otvoritvene prireditve z izvedbo delavnic,

– vključitev športno-rekreacijskega prireditvenega prostora v obstoječo prostočasno ponudbo občine Zreče in turistične destinacije Rogla-Pohorje ter območja LAS Od Pohorja do Bohorja,

– informiranje in obveščanje o izvedenem projektu,

– priprava objav v medijih in na spletnih straneh

Aktivnost 4:

Naziv aktivnosti: Izvedba športnih delavnic in trajno vzpostavljene športne ure

Nosilec aktivnosti: Športno društvo Stranice

– izvedba delavnic rolanja, plesa, košarke, malega nogometa,

– vzpostavitev stalnih dejavnosti, izvedba tradicionalnih družinskih športno-rekreativnih dni na skupnem prostoru za medgeneracijsko druženje,

– vključitev športno-rekreativnega prostora v obstoječo prostočasno ponudbo ter aktivnosti Osnovne šole Zreče, podružnice Stranice.

Aktivnost 5:

Naziv aktivnosti: Vzdrževanje objektov

Nosilec aktivnosti: Prevozništvo Danijel Fijavž d.o.o.

– vzdrževanje na novo vzpostavljenih objektov

Operacije »Park prostega časa« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP). Za vsebino informacij je odgovorna Občina Zreče. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Evropska sklada za razvoj podeželja (ESKRP):  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020: https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Podatki o financiranju

Celotna vrednost operacije (z vključenim DDV): 71.246,61 EUR

Upravičena vrednost operacije (v EUR brez DDV): 58.822,16 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 49.998,84 EUR oz. 85% skupnih upravičenih stroškov operacije